SGK’ya Borcu Olan Şirket Ortağı, Doktor, Avukat Ve Noterler Dikkat!

Ana Sayfa » Güncel » SGK’ya Borcu Olan Şirket Ortağı, Doktor, Avukat Ve Noterler Dikkat!
Paylaş
Tarih : 17 Kasım 2017 - 10:16

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 23/10/2017 Sayılı ve 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki sigortalıların borçlarının takip ve tahsil işlemleri hakkında Mustafakemalpaşa SGK Müdürü Orhan Gençer açıklamada bulundu. Gencer  “Bilindiği üzere, 5502 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezalan, gecikme zamları, katılım paylan Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.” 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında, “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasında, “Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlan ve mercilere verilen yetkileri kullanır.”

Hükümleri yer almaktadır.

Aynca, 05/09/2017 tarihli ve 4492038 sayılı Genel Yazıda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılann ödenmeyen prim borçlan da 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edileceğinden, öncelikle 4/b kapsamında sigortalı olan şirket ortağı, doktor, avukat ve noterlerin borçların takip ve tahsili için gerekli hazırlıklann yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, 4/b kapsamındaki sigortalılardan olan Kurum alacaklarımızın takip ve tahsilat işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.4/B SİGORTALILARIN TESCİL VE PRİM İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTEN SERVİSLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılann ödenmeyen prim borçlan 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edileceğinden, öncelikle 4/b kapsamında sigortalı olan şirket ortağı, avukat ve noterlerin borçlanmn takip ve tahsili için borçlu sigortalılan ve borç tutarlannı gösteren listeler Ek-1 tabloda yer almaktadır.

Ancak, doktorlann (Diş hekimi ve Veteriner hekim dahil) sigortalılık statüsü vergi mükellefi olarak tescil edildiklerinden meslek sahiplerine ait listelerin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince tespit edilmesi gerekmektedir.

Gerek yazımız ekinde gönderilen borçluların gerekse sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince tespit edilen borçlulann borç durumlannı etkileyen sigortalılık bilgilerinin dosya bazında güncellenmesini müteakip, ödeme süresi geçmiş olan Kurumumuz 4/b alacaklan, Ek 2/a-b’de kayıtlı üst yazı ve Ek 3’te kayıtlı ödeme emri manuel olarak düzenlenerek icra takip, haciz ve satış servislerine intikal ettirilecektir.Bu alacaklardan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilenler ile yapılandırma kanunlarına göre yapılandırması devam edenler ile ertelenen borçlar erteleme bitiş tarihine kadar icraya intikal ettirilmeyecektir.

Ancak, tecil ve taksitlendirmesi ve yapılandırması bozulanlar ile erteleme süresi biten ve ödenmeyen borçlu sigortalılar ivedilikle icra takip, haciz ve satış servislerine intikal ettirilecektir.

İCRA TAKİP, HACİZ VE SATIŞ SERVİSLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

İcra Takip Dosyası Oluşturma İşlemleri

Kurumumuz 4/b alacaklarının icra takip, haciz ve satış servislerince takibinin yapılabilmesi için öncelikle icra takip, haciz ve satış servislerinde görevli personele “GÜVENCE SİGORTALAMA GENEL YETKİSİ” nin alınması gerekmektedir.

4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servisler tarafından 3 suret halinde düzenlenen ve üst yazı ekinde gönderilen ödeme emirlerine, öncelikle manuel ortamda icra kütük defterine kaydedilmek suretiyle icra takip numarası verilecek, icra takip dosyası oluşturulmasını müteakip, icra dosya numarası verilmiş olan ödeme emrinin bir sureti, Ek 4/a-b’de kayıtlı yazı ekinde 4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servislere gönderilecektir.

Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri

Borçlularca, anılan borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi yönünde talepte bulunulması ve borcun tamamının veya bir kısmının icraya intikal etmesi durumunda;

  1. a) 4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servis ile icra takip, haciz ve satış servisinin aynı sosyal güvenlik merkezinde bulunması halinde tecil ve taksitlendirme işlemleri icra takip, haciz ve satış servisince yapılacaktır.
  2. b) Alacaklı birim olan 4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servis ile takip birimi olan icra takip, haciz ve satış servisinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinin farklı olması halinde tecil ve taksitlendirme işlemlerinin her iki servis tarafından yapılması mümkün bulunmaktadır.
  3. c) Tecil ve taksitlendirme işlemleri “GÜVENCE” programından yapılacaktır. Aynca tüm borçlar (yapılandırması devam edenler hariç) tecil ve taksitlendirmeye dahil edilecektir.

İcra Tahsilat işlemleri

İcraya intikal etmiş alacakların tahsilat işlemleri bankalardan “MOSİP 17 – BAĞ-KUR Prim” ile yapılacaktır. Bu kapsamda icraya intikal eden borcun ödenebilmesi için borçlunun cari ay borcunun olmaması gerektiğinden öncelikle cari ay primi ödenecektir. İcra takip masrafları ile haciz ve satış tahsilatları da “MOSİP 1011 İCRA TAHSİLATI GEÇMİŞ DÖNEM” sorgu tipiyle T.C. kimlik numarası ve icra takip dosya numarası belirtilerek yapılacak ve bu tahsilatta (İcra takip masraftan hariç) Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince “GÜVENCE” hesabına (1) ödeme türünde mahsup edilecektir.

İcra takip dosyasındaki dönemler tahsil edildikten sonra icra takip dosyasının tahsil edilerek işlemden kaldırıldığı hususu, yazılı olarak 4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servise bilgi verilecektir.

İcra takip, haciz ve satış servislerinde açılan icra takip dönemlerinin asıl ve gecikme zammı tutarlarında değişiklik olması halinde (sigortalılık durumunda değişiklik olması nedeniyle vb… ) 4/b sigortalı tescil ve prim işlemlerini yürüten servis tarafından yazılı olarak ivedilikle icra takip, haciz ve satış servisine bilgi verilecektir.

Haciz ve Satış işlemleri

Kurumumuz 4/b kapsamındaki alacaklarının icra takip, haciz ve satış işlemleri de diğer alacaklarımızın takip ve tahsilindeki mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Hayvan Hırsızları Yakalandı
Hayvan Hırsızları Yakalandı

Karacabey’den çaldıkları hayvanları, Mustafakemalpaşa’da satan hırsızlar yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Karacabey’in Hotanlı Mahallesi’nde

MUSTAFAKEMALPAŞA MAĞARALARI PROJESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA MAĞARALARI PROJESİ

  Türkiye’de ilk kez bir ilçe genelinde alan taraması yaparak gerçekleştirilen çalışmada rekor sayıda mağaraya ulaşıldı.  Haziran

“Yok Olmasın Geleceğimiz”
“Yok Olmasın Geleceğimiz”

Her Türlü Bağımlılığa Karşı “Yok Olmasın Geleceğimiz” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa Bilim Teknoloji Merkezi gezisi

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz